s

Algemene Voorwaarden

Ericson Laboratoire Nederland is een merk van FYS GROUP.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FYS GROUP B.V. gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam (1105 BJ) aan de Paasheuvelweg 50 en ingeschreven bij de K.V.K. Amsterdam onder nummer 55792405.

Artikel 1 – Algemeen

a. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de leverancier: FYS GROUP B.V.

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die al dan niet onder bezwarende titel, producten afneemt van leverancier.

c. In deze voorwaarden wordt verstaan onder het product of de producten: producten die door leverancier worden geïmporteerd, zelf worden vervaardigd of van anderen worden betrokken en die ten doel hebben lichaam en huid te verzorgen, al dan niet voorzien van de door leverancier  gevoerde naam.

d. Afnemer is niet gerechtigd de door leverancier gevoerde merknamen te gebruiken, anders dan bedoeld in artikel 10.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

a. Op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en dienstverlening door leverancier aan afnemer zijn utsluitend deze voorwaarden van toepassing, voor zover niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

b. Derhalve wordt een verwijzing door afnemer naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden niet door leverancier aanvaard.

Artikel 3 – Offerte en overeenkomst

a. Indien een offerte door leverancier is opgesteld, is deze offerte zowel voor leverancier als voor afnemer geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order door afnemer. De geldigheid van een offerte is 30 dagen, tenzij anders vermeld.

b. Orders en acceptaties van offertes door afnemer gelden als onherroepelijk.

c. Leverancier kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

d. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een offerte slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij leverancier binnen 30 dagen bezwaar, welke schriftelijk is opgesteld en aan afnemer is verzonden, maakt tegen de verschillen.

e. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door leverancier, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door leverancier.

Artikel 4 – Kosten en prijzen

a. De door de leverancier te berekenen prijzen zijn franco aan huis, indien de zending een bedrag van 200 euro exclusief B.T.W. te boven gaat. Betreft het zendingen lager dan voornoemd bedrag, zijn de verzendkosten voor rekening van afnemer. Dit laatste is echter niet van toepassing, indien een product op nalevering staat.

b. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare

omstandigheden – is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

c. Afnemer zal de producten verkopen tegen de door de leverancier vastgestelde verkoopprijzen voor verkoop aan eindgebruikers. Afnemers die producten verkopen aan anderen dan eindgebruikers, zijn verplicht het onder de eerste volzin van dit artikellid genoemde op te nemen in hun overeenkomst met hun afnemers.

Artikel 5 – levering

a. De producten zijn tot franco aan huis voor rekening en risico van leverancier. Indien producten door afnemer aan het magazijn van leverancier worden afgehaald, zijn de producten vanaf het moment van afgifte voor risico en rekening van afnemer.

b. Indien door partijen een leveringstijd overeen is gekomen, gaat deze in op de dag van

totstandkoming van de overeenkomst, dan wel, indien later, op de dag dat leverancier in het bezit is van alle gegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

c. Een leveringstijd geldt slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier geeft overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft afnemer geen recht tot het, zonder rechterlijke machtiging, verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

d. De producten gelden, ten aanzien van de levertijd, als geleverd wanneer ze door leverancier, dan wel de vervoerder, aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld op de afgesproken plaats van levering.

e. Indien leverancier de zaken via POSTNL of een daarmee vergelijkbare organisatie per post verzendt, gelden de producten als geleverd, wanneer ze voor verzending aan de organisatie, belast met verzending ter beschikking zijn gesteld. Van één en ander kan, mits afnemer dit schriftelijk heeft verzocht, afnemer op de hoogte gesteld worden bij wijze zoals overeengekomen na voornoemd verzoek.

f. Dadelijk nadat de zaken als geleverd geld in de zin van artikel 5 sub d en sub e, draagt afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan de producten mocht ontstaan, behoudens voor zover voornoemde schade aan grove schuld van leverancier is te wijten. Indien afnemer na ingebrekestelling, welke direct na verzuim schriftelijk aan afnemer wordt toegedaan, in verzuim blijft met afname van de producten, zal leverancier gerechtigd zijn de kosten, voortvloeiende uit dit verzuim, aan de afnemer in rekening te brengen.

g. Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk kunnen worden

gefactureerd. Afnemer blijft verplicht te betalen overeenkomstig de bepalingen in artikel 6.

Artikel 6 – Betaling

a. Voor zover niet anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeen is gekomen, dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, en wel op de door leverancier aan te geven wijze en valuta.

b. Betaling geschiedt zonder aftrek, schuldvergelijking, verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat afnemer een verrekenbare vordering, dan wel een grond tot opschorting heeft, ten opzichte van leverancier.

c. Indien afnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan en derhalve de vervaldatum van de factuur overschrijden heeft, is afnemer van rechtswege in verzuim, en is afnemer zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van 1 % per maand, vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag der algehele voldoening. Hierbij geldt dat overschrijding van de betalingstermijn met een deel van de maand gezien wordt als overschrijding met een volle maand.

d. Indien afnemer nalatig blijft te vordering van leverancier te voldoen, is leverancier gerechtigd de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 %, maar in ieder geval 500 euro per incasso exclusief B.T.W., van het totale bedrag.

e. Indien afnemer op enigerlei in verzuim is met haar betalingsverplichtingen, zal leverancier gerechtigd zijn haar lopende leverings-, en andere verplichtingen jegens afnemer tot nader order op te schorten dan wel, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat dit op enigerlei wijze zal kunnen leiden tot enige schadeplichtigheid jegens afnemer.

f. Leverancier is te allen tijde gerechtigd producten tegen contante betaling of onder rembours te leveren.

Artikel 7 – opschorting en ontbinding

a. Overmacht.

b. Leverancier is bevoegd de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten in de volgende gevallen:

i. In alle gevallen van overmacht, met inbegrip van transportmoeilijkheden, epidemie, brand, staking, uitsluiting, bedrijfsstoringen, overheidsbesluiten en –maatregelen, beslagleggingen van welke aard dan ook, oorlog(sgevaar), staat van beleg, et cetera, zowel aan de zijde van leverancier als aan de zijde van haar leveranciers, zal leverancier haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk jegens afnemer mogen opschorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk mogen ontbinden, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van de leverancier jegens afnemer zal kunnen leiden.

ii.Indien leverancier zich op overmacht wil beroepen, zal zij binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de overmachtsituatie de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

i. indien, na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

ii. indien afnemer haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden, niet stipt nakomt.

c. In de gevallen, genoemd in dit artikel onder b sub i en sub ii, zijn de vorderingen van leverancier direct en ineens opeisbaar.

d. Hetgeen in dit artikel is bepaald, laat onverlet alle andere rechten en vorderingen die leverancier ten dienste staan.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

a. Leverancier blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de afnemer heeft voldaan aan al haar financiële verplichtingen, waaronder ook uitdrukkelijk begrepen rente en kosten van invordering, jegens leverancier, daaronder begrepen die uit eerdere transacties of uit welke andere hoofde dan ook.

b. Afnemer is uitsluitend gerechtigd de producten in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, te leveren en/of te verkopen.

c. In het geval dat leverancier gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud, zal zij gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde producten. Afnemer zal aan leverancier alle medewerking verlenen teneinde leverancier in de gelegenheid te stellen het opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Artikel 9 – Productbehandeling en reclames

a. Afnemer is verplicht strikt alle voorschriften van leverancier in acht te nemen ten aanzien van gebruik, bewaring, hygiëne en dergelijke van de producten.

b. De producten dienen te worden bewaard in regelmatig schoongehouden ruimten, niet

blootgesteld aan zonlicht en bij een constante temperatuur tussen 12 en 25 graden Celsius, tenzij een andere temperatuur wordt voorgeschreven.

c. Indien producten beschadigd worden ontvangen, dient afnemer, indien zij aanspraak wil maken op vergoeding, dit onmiddellijk, doch uiterlijk na 4 dagen na de ontvangst, schriftelijk te melden aan leverancier. Leverancier zal de retour ontvangen producten direct crediteren aan afnemer na ontvangst van de producten. Geen schade zal worden vergoed, indien leverancier de producten niet terug heeft ontvangen.

d. Indien een product binnen zes maanden na ontvangst door afnemer niet van goede kwaliteit blijkt te zijn of aan bederf onderhevig, kan leverancier hetzij de koopprijs vergoeden, hetzij een vervangend product van dezelfde soort leveren. Dit ter keuze van leverancier.

e. Elke aansprakelijkheid van leverancier vervalt, indien door afnemer of derden in strijd wordt of is gehandeld met de voorschriften als in sub a en sub b van dit artikel zijn omschreven of indien het product op een andere wijze dan normaal wordt gebruikt, hetzij anders wordt toegepast als op de verpakking of op de bijsluiter is omschreven.

f. Indien afnemer stelt schade te hebben geleden ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van leverancier, dient afnemer zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen.

g. De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief B.T.W.

Artikel 10 – Reclame en productnaam

a. Afnemer zal de producten uitsluitend aan derden verkopen in de originele verpakking waarin hij de producten ontvangt en onder de daarop vermelde merknaam.

b. Voor het gebruik door afnemer van één of meer merknamen van leverancier in reclame-uitingen, is vooraf de schriftelijke toestemming van leverancier vereist.

c. Indien leverancier aan afnemer materialen ter beschikking stelt ten behoeve van reclame- of promotiedoeleinden, blijven de ter beschikking gestelde materialen te allen tijde het eigendom van leverancier en derhalve kan leverancier deze materialen op ieder moment terugvorderen.

d. In het geval van het in sub c van dit artikel omschreven, is de toestemming, omschreven in sub b, voor de ter beschikking gestelde materialen verondersteld.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

a. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b. De rechter, bevoegd tot kennisneming van elk geschil, voortvloeiende uit overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, met dien verstande, dat geschillen waarbij de Kantonrechter bevoegd is deze zullen voorgelegd aan de Kantonrechter van de woonplaats van de afnemer.